Tag: Wirt

Results

  • Ameiko Kaijitsu

    *Wohnort:* Sandspitze *Beziehungen:* [[:tsuto-kaijitsu-48 | Tsuto Kaijitsu (Halbbruder)]] Lonjiku Kaijitsu (Vater), verstorben Atsuii Kaijitsu (Mutter), verstorben Ameiko ist die Besitzerin des Rostigen Drachen in Sandspitze. Das Haus Kaijitsu …